سالن اجتماعات

مجتمع_آموزشی_فرزانه_هسا

سالن اجتماعات کنار کتابخانه قرار دارد. این سالن با ظرفیت حدود صد نفر و مجهز به سیستم هوشمند و دیگر امکانات صوتی می باشد چیدمان این سالن به گونه ای چیده شده که برای عبور اولیا و دانش آموزان راحت باشد بی آنکه نظم آنجا بهم بخورد.این سالن مخصوص جلساتی است که هر مدرسه تشکیل

Read More

کتابخانه

مجتمع_آموزشی_فرزانه_هسا

کتابخانه بخش اساسی و اصلی آموزش- پرورش درست، به شمار می رود. مدرسه ای که کتابخانه برای دانش آموزان خود ندارد همچون مکانیکی است که هیچ گونه وسیله ی کار و فعالیت ندارد. کتابخانه ی مدرسه، مرکزی است که همه ی مواد درسی را به هم مربوط می کند و دانش آموز- همین طور معلم-

Read More

آزمایشگاه

مجتمع_آموزشی_فرزانه_هسا

آزمایش کردن یکی از راه های آموختن اصول و نتایج کلی علم است که می تواند دانش آموزان را وادار به تفکر، بحث، نتیجه گیری و در نهایت یادگیری را مطلوب کند. با استفاده از ابزار کمک آموزشی بسیار ساده تفهیم بسیاری از مطالب آسان تر می گردد. اگر انتقال معلومات از آغاز به طرز

Read More