الگوی ترافیکی

الگوی ترافیکی مستطیل شکل
الگوی ترافیکی مستطیل شکل مجتمع آموزشی فرزانه هسا هواپیما ها یک جای مخصوص برای رفتن دارند و این جای مخصوص فرودگاه است و این خلبان است که وظیفه دارد هواپیما را صحیح و سالم در فرودگاه بنشاند. پرواز در اطراف فرودگاه بایستی خیلی دقیق انجام گیرد به طوری که اولاً هواپیماها به هم برخورد نکنند Read More

چهار نیروی مؤثر بر پرواز

چهار نیروی مؤثر بر پرواز
چهار نیرویی که بر پرواز یک شیء مؤثرند عبارتند از وزن، برآ، رانش و پسا. این نیروها باعث می شوند یک شیء علاوه بر این که پروازمی کند، در حال پرواز به بالا و پایین حرکت کند و سریع تر یا آهسته تر حرکت کند. به این ترتیب میزان تغییر هر نیرو بر این که Read More

شبیه ساز پرواز Flight Simulator

آموزش-هوانوردی-خلبانی

نام شبیه ساز پرواز را شاید بارها در رسانه ها شنیده و یا تصویر آن را دیده باشید، وسیله بسیار پیشرفته ای که با ایجاد شرایط محیطی مناسبی از نظر تصویر و حرکت و امکانات داخل کابین هواپیما، فرصت بسیار ویژه ای را برای آموزش و افزایش مهارتهای خلبانان فراهم می سازد. در کابین یک

Read More

آشنایی با آیین نام و مدارک خلبانی

آموزش-هوانوردی-خلبانی

بر اساس آیین نامه ICAS101) PEL) سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، معاینات پزشکی لازم برای دریافت گواهینامه پرسنلی، شامل سلامت فیزیکی و روانی، دید و تشخیص رنگ و شنوایی است. تست پزشکی در بخش هواپیماهای غیر نظامی (Civil) شامل ۲ گواهینامه کلاس ۱ و کلاس ۲ است. گواهینامه کلاس ۲ برای دانشجویان PPL، خلبانان دارای

Read More