نامه ی یک معلم به دانش آموزش

فرصتی که برای درس خواندن در اختیار توست بسیار اندک است. این فرصت را غنیمت شمار و برای یادگیری تلاش کن. قبل از این که رشته تحصیلی ات را انتخاب کنی فکر کن و مشورت کن. اما بعد از انتخاب رشته دیگر به آینده آن فکر نکن باور داشته باش که اگر در رشته خود

Read More