نامه ی یک معلم به دانش آموزش

فرصتی که برای درس خواندن در اختیار توست بسیار اندک است. این فرصت را غنیمت شمار و برای یادگیری تلاش کن.
قبل از این که رشته تحصیلی ات را انتخاب کنی فکر کن و مشورت کن. اما بعد از انتخاب رشته دیگر به آینده آن فکر نکن باور داشته باش که اگر در رشته خود به دانش و مهارت لازم برسی موفق خواهی شد.
معلم تو توان خویش را به کار می گیرد تا دانش و مهارتش را به تو منتقل کند پس او را باور کن و برای یاد گیری با او هم جهت و هم سو باش.
معلم تو عاشق آموختن است پس به عشق او احترام بگذار.
در انتخاب دوست دقت کن.
در رفتار و گفتار خویش متین باش .
مودب و متواضع باش.
در ابتدای سال تحصیلی دید معلم نسبت به همه دانش آموزان یکسان است و همه آن ها را با دید مثبت می نگرد این رفتار دانش آموز است که رفتار معلم را شکل می دهد.
به دنبال راه هایی برای بر قراری ارتباط صمیمانه با معلم خود باش.
برای درس خواندن برنامه ریزی کن و هیج گاه حجم زیادی از مطالب را در یک زمان محدود مطالعه نکن.
بهترین زمان برای مطالعه را به مهم ترین درس اختصاص بده.
ارتکاب به یک گناه برای اولین بار سخت و دشوار است و بعد از آن به امری عادی تبدیل می شود. پس مراقب ارتکاب گناه برای اولین بار باش.
دنیایی که در آن زندگی می کنیم از پلیدی ها و نا پاکی ها پر شده است .هشیار باش که از این پلیدی ها دور باشی.
نیروی جوانی ات را به ورزش و تفکرات جوانی ات را به مطالعه و تحقیق معطوف کن.
خدای بزرگ ناظر بر اعمال توست پس او را هیچ گاه فراموش نکن.
سعی کن دوران جوانی و نوجوانی ات به گونه ای بگذرد که در آینده زمانی که خاطراتت را مرور می کنی دچار پشیمانی نشوی.
در راه هدف ثابت قدم و استوار باش و نگذار مشکلات و ناملایمات تو را از پای در آورد.
خنده رو و شاد باش.
به آینده امیدوار باش.
به دور دست بنگر و بهترین ها را برای خودت تصور کن.
مدرسه یک جامعه کوچک است سعی کن مهربانی،فداکاری،گذشت،صبر و همه خصلت های نیکوی انسانی را در این جامعه کوچک تجربه کنی.
و باخره عمر جوانی من در کلاس های درس و شوق آموختن ،چه شیرین و پر بار می گذرداگر تو موفق باشی و قشنگ ترین لحظه عمرم زمانی است که خبر موفقیت تو را می شنوم.